Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku (ďalej len “Združenie”), vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”).

V tomto dokumente Vám Združenie poskytuje informácie o účele, podmienkach a spôsoboch spracovania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

Ochrana osobných údajov – registrovaný/riadny člen klubu/člen OZ

 • Člen klubu  poskytuje Les Fans de Lion, OZ a klubu PeugeotClub Slovakia (ďalej len „klub“) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, facebook ID. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Člen klubu sa zaväzuje, že každú zmenu osobných údajov obratom klubu nahlási.
 • Klubu sa osobné údaje poskytujú za účelom výkonu klubovej činnosti v rozsahu danom Stanovami.
 • Klub  je oprávnený poskytnuté osobné údaje spracovávať počas celej doby trvania členstva člena v klube, zároveň sa zaväzuje najneskôr do 3 rokov od ukončenia členstva alebo na požiadanie (zaslaním e-mailu na adresu info@peugeotclubslovakia.sk osobné údaje z informačného systému zlikvidovať. Člen klubu berie na vedomie, že je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať, ak dôjde pri ich spracovaní k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Ďalšie práva člena pri spracovaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Člen klubu súhlasí, aby ho klub informoval o klubovej činnosti a aktualitách zasielaním informácií v písomnej forme na jeho korešpondenčnú adresu, e-mail, facebook alebo SMS-správ na jeho mobilné telefónne číslo.
 • Klub neposkytne osobné údaje tretím stranám.
 • Člen klubu môže kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých svojich údajov z informačných systémov klubu (s výnimkou prípadov, v ktorých to zákon neumožňuje). Žiadosť o vymazanie alebo úpravu údajov je potrebné poslať formou e-mailu na adresu info@peugeotclubslovakia.sk.
 • Výnimkou pri vymazaní osobných údajov sú fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), ktoré sú súčasťou objednávok a faktúr e-shopu. Tieto údaje budú vymazané po skončení zákonom stanovenej lehoty pre archiváciu účtovných dokladov.

Účel využitia osobných údajov a iných údajov:

meno a priezvisko – výroba členskej karty; korešpondencia; prihlasovanie na podujatia.

adresa – korešpondencia, štatistické účely – rozmiestnenie členov klubu.

dátum narodenia – zasielanie a zobrazovanie gratulácie k narodeninám; splnenie vekovej podmienky pre registráciu v klube, štatistické účely – priemerný vek členov

telefónne číslo – kontaktovanie člena pri organizácii klubových podujatí, zasielanie dôležitých a informačných SMS pri organizovaní klubových podujatí

e-mailová adresa – pravidelný e-mailing týkajúci sa noviniek v klube; rozosielanie servisných e-mailov pri procese registrácie a predlžovania členstva, korešpondencia v rámci klubu

model, ŠPZ, VIN a rok výroby auta – štatistické účely

Miesto uloženia a správy osobných údajov:

 1. zabezpečená databáza diskusného fóra forum.PeugeotClubSlovakia.sk umiestnená na zazmluvnených serveroch s prístupom pre vedenie Les Fans de Lion, OZ
 2. zabezpečená webová stránka www.PeugeotClubSlovakia.sk hostovaná na zazmluvnených serveroch (správa užívateľov, e-shop, fórum)

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • Dátum a čas zaslania požiadavky
 • Názov prezeranej stránky resp. súboru
 • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
 • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.